Mamy przyjemność poinformować, że kolejna – XI Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne” odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2024 r. w Hotelu “Omega” w Olsztynie.

Ze względów organizacyjnych wyjątkowo spotykamy się w czerwcu, a nie we wrześniu!

 

Podczas tegorocznej edycji będziemy gościć wyjątkowych gości z całego świata. Na zaproszenie Fundacji cfbt.pl, wieloletniego partnera merytorycznego naszej konferencji do Polski przyjedzie międzynarodowa opiniotwórcza grupa ekspercka The International Fire Instructors Workshop (IFIW)

 

Tegoroczna XI Międzynarodowa Konferencja nt. Pożarów Wewnętrznych organizowana jest tradycyjnie przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie oraz Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Olsztynie. Konferencja, jak żadna inna łączy ze sobą zagadnienia kontrolno-rozpoznawcze, operacyjne, w zakresie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, szkoleniowe i bhp, dlatego przeznaczona jest zarówno dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową, szczególnie funkcjonariuszy PSP pionu operacyjnego, szkoleniowego i kontrolno-rozpoznawczego, jak również dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Podczas dwudniowego spotkania swoimi doświadczeniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej i walki z pożarami podzieli się szerokie grono międzynarodowych ekspertów. Prelegenci poruszą następujące zagadnienia:

 

1. John McDonough (Australia) Jest rok 1987. Gdybym miał szansę, co powiedziałbym swojemu młodszemu ja? Szczere i introspekcyjne spojrzenie na to, co jest ważne, jeśli chodzi o strażackie umiejętności, znajomość dynamiki rozwoju pożaru i przywództwo.

2. Shan Raffel (Australia) Systemy piany sprężonej do gaszenia pożarów w obiektach

3. K. Marasek, M. Koter, Fabryka Bezpieczeństwa FABE Sp. z o.o  (Polska) Inteligentny system zapobiegania pożarom dla potrzeb stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

4. D. Brzezińska, N. Kraus-Namroży, M Brzeziński, Politechnika Łódzka (Polska) Bezpieczeństwo pożarowe magazynów energii

5. Keith Stakes (USA) Przeszukiwanie i ratownictwo / co obejmują badania jako złoty standard dla gaszenia pożarów obiektów mieszkalnych

6. Szymon Kokot (Polska) Analiza wpływu promieniowania cieplnego na strażaków w środowisku pożaru wewnętrznego z wykorzystaniem metod symulacyjnych i eksperymentalnych

7. Stefan Särdqvist (Szwecja) Gaszenie pożarów z uwzględnieniem ochrony środowiska

8. Dario Gauss (Chorwacja) Świadomość sytuacyjna w gaszeniu pożarów w obiektach

9. Carmen Górska-Putyńska (Hiszpania/Wielka Brytania) Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji z drewna klejonego

10. Michael Reick (Niemcy) Zrozumienie taktyki i tradycji gaszenia pożarów w różnych krajach ze względu na użycie i brak kurtyn dymowych

11. Dogan Gurer (Turcja) Pożary wędrujące i ich wpływ na naszą taktykę

12. Meisam Chegeni (Iran) Przywództwo na niższych szczeblach straży pożarnej

13. mgr inż. Grzegorz Sypek, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych SITP (Polska) Bezpieczeństwo pożarowe garaży podziemnych z pojazdami elektrycznymi w praktyce

14. Barry Roberts (Anglia, Enduro Protect) Przyszłość jest świetlana... Przyszłość to Baselayer!

 

IFIW to coroczne spotkanie strażaków, instruktorów i naukowców – badaczy pożarów, którzy dzielą się między sobą wiedzą i doświadczeniami. Celem IFIW jest uczenie się od siebie nawzajem i wymiana globalna doświadczeń w środowisku związanym z pożarnictwem i ochroną przeciwpożarową. Zarówno praktycy jak i naukowcy znają jedynie część realiów walki z pożarami wewnętrznymi. Poprzez dialog pomiędzy tymi środowiskami możliwe jest tworzenie wzajemnego zrozumienia i konsensusu w tej sferze, aby budynki stawały się bezpieczniejsze, zarówno dla ich mieszkańców, jak i tez dla interweniujących w nich strażaków. Wymiana wiedzy pozwala również optymalnie kształtować taktykę, techniki i metody walki z pożarami w obiektach, a nawet poprawia stan profilaktyki zdrowotnej strażaków. Olsztyńska konferencja jest od wielu lat przedsięwzięciem zapewniającym jej uczestnikom najlepszą światową wiedzę i dostęp do dobrych praktyk w licznych sferach „pożarów wewnętrznych”.

 

Inicjatywa została zapoczątkowana w roku 2008 przez profesora Stefana Svenssona ze Szwecji. Warsztaty odbywały się co roku od 2008 w następujących krajach: 2008 - Szwecja, 2009 - Australia, 2010 - Kanada, 2011 - USA, 2012 - Niemcy, 2013 - Chorwacja, 2014 - Polska, 2015 - Belgia, 2016 - Kanada, 2017 - Hongkong, 2018 - Szwecja, 2019 - Holandia, 2020 - online, 2021 - online, 2023 - Hiszpania, 2024 - Polska.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. Część z powyższych tematów zostanie zrealizowana w formie warsztatowej. Całkowity koszt udziału w tegorocznej konferencji wynosi 990 zł dla osób, które dokonają zgłoszenia do 23.05.2024 r. Po tym terminie (przy założeniu, że będą jeszcze wolne miejsca) koszt zgłoszenia będzie wynosił 1200 zł. W ramach tej kwoty, poza wyjątkowymi prelegentami, zapewniamy nocleg, dwudniowe wyżywienie oraz uroczystą kolację. 

 

Warto podkreślić, że tak atrakcyjne wydarzenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej ostatni raz w Polsce odbyło się 10 lat temu podczas naszej II konferencji w Rynie. Dlatego jeśli jesteś ciekawy, jak radzą sobie strażacy z pożarami na całym świecie, nie może Cię zabraknąć na konferencji.  


English version

 

We are pleased to announce that the next – 11th International Conference on Structural Firefighting will be held on 10-11 June 2024 at the "Omega" Hotel in Olsztyn.

 

For organisational reasons, exceptionally we will meet in June, not September!

 

During this year's edition, we will host exceptional guests from all over the world. At the invitation of the cfbt.pl Foundation, a long-term substantive partner of our conference, an international expert group, The International Fire Instructors Workshop (IFIW), will come to Poland. 

 

This year's 11th International Conference on Internal Fires is traditionally organised by the Regional Headquarters of the State Fire Service in Olsztyn and the Olsztyn Branch of the Association of Fire Engineers and Technicians. The conference, like no other, combines issues of fire prevention, operations, rescue and firefighting, training, and occupational health and safety, and is therefore intended for people involved in fire protection, especially officers of the fire brigades’ operational, training and prevention divisions, as well as members of volunteer fire brigades.

 

During the two-day meeting, a wide range of international experts will share their experiences in fire protection and firefighting. Speakers will address the following topics:

 

1. John McDonough (Australia) The date is 1987. If I had the chance, what would I tell my younger self? An honest and introspective look at what's important when it comes to firefighting skills, fire behaviour knowledge and leadership.

2. Shan Raffel (Australia) Compressed Air Foam Systems for structural firefighting

3. K. Marasek, M. Koter, FABE Safety Factory Ltd. (Poland) Intelligent fire prevention system for electric vehicle charging stations.

4. D. Brzezińska, N. Kraus-Namroży, M Brzeziński, Technical University of Łódź (Poland) Fire safety of energy storage facilities.

5. Keith Stakes (USA) Search and Rescue / what the research covers as gold standard for residential firefighters

6. Szymon Kokot (Poland) Analysis of the effects of thermal radiation on firefighters in an interior fire environment using simulation and experimental methods

7. Stefan Särdqvist (Sweden) Firefighting with an environmental concern

8. Dario Gauss (Croatia) Situational awareness in structural firefighting

9. Carmen Górska-Putyńska (Spain/UK) Fire safety of CLT structures

10. Michael Reick (Germany) Understanding the fire fighting tactic and tradition in different countries due to the use and refused us of smoke curtains

11. Dogan Gurer (Turkey) Traveling fires and their implications on our tactics

12. Meisam Chegeni (Iran) Leadership in lower ranks of the fire service

13. Grzegorz Sypek, M.Sc., fire safety expert of AFET (Poland) Fire safety of underground garages with electric vehicles in practice

14. Barry Roberts (Anglia, Enduro Protect) Przyszłość jest świetlana... Przyszłość to Baselayer!

 

The IFIW is an annual meeting of firefighters, instructors and scientists – fire researchers who share their knowledge and experiences with each other. The aim of the IFIW is to learn from each other and to share experiences globally within the fire and fire protection community. Both practitioners and researchers only know part of the realities of fighting interior fires. Through dialogue between these communities, it is possible to create mutual understanding and consensus in this area in order to make buildings safer, both for their occupants and for the firefighters who intervene in them. The exchange of knowledge also makes it possible to optimise tactics, techniques and methods for fighting fires in buildings, and even improves the health of firefighters. For many years, the Olsztyn conference has been an endeavour that provides its participants with the world's best knowledge and access to good practice in numerous spheres of 'interior fires'.

 

The initiative was launched in 2008 by Professor Stefan Svensson from Sweden. Workshops have been held every year since 2008 in the following countries: 2008 - Sweden, 2009 - Australia, 2010 - Canada, 2011 - USA, 2012 - Germany, 2013 - Croatia, 2014 - Poland, 2015 - Belgium, 2016 - Canada, 2017 - Hong Kong, 2018 - Sweden, 2019 - Netherlands, 2020 - online, 2021 - online, 2023 - Spain, 2024 - Poland.

 

The organisers reserve the right to make changes to the programme. Some of the above topics will be delivered in a workshop format. The total cost of participation in this year's conference is PLN 1200. This amount includes, in addition to exceptional speakers, accommodation, two days' food and a gala dinner. 

 

It is worth noting that such an attractive fire protection event was last held in Poland 10 years ago during our 2nd conference in Ryn. Therefore, if you are curious to know how firefighters deal with fires around the world, you must not miss the conference.